• موقعیت بروجرد، لرستان
 • زمان شروع طراحی: تیرماه 1374، خاتمه با توجه به نیازهای کارفرما
 • شرح پروژه

  زمین 1000 پروژه به مساحت یکصد هکتار(1000000 مترمربع) شامل:

   ساختمانهای آموزشی و دانشکده های مختلف به مساحت زیربنای 7640 مترمربع

   ساختمانهای خدماتی، رفاهی و اداری به مساحت زیربنای 30980 مترمربع

 • شرح خدمات

  طراحی سایت پلان کل مجموعه و تهیه نقشه های اجرایی معماری سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای دانشکده ادبیات و علوم، کشاورزی و دامپروری، آمفی تئاتر، رستوران، کتابخانه، مجموعه ورزشی و مسجد و نظارت عالیه بر عملیات اجرایی