• کارفرما شرکت صنعتی پاکنام
 • موقعیت کیلومتر 30 جاده قزوین – بوئین زهرا
 • زمان شروع طراحی: بهمن 1370، خاتمه: تیر1375
 • شرح پروژه مساحت کل زمین 190000 مترمربع مساحت کل زیربنا 30300 مترمربع، شامل:
  ساختمان های اداری 2300 مترمربع
  ساختمان تولید (به ارتفاع 48 متر) 4500 مترمربع
  سولفوناسیون و صابون سازی 3000مترمربع
  تصفیه خانه بهداشتی 300 مترمربع
  تصفیه خانه صنعتی 900 مترمربع
  تانک یارد 2000 مترمربع
  انبارها 9800 مترمربع
  سایر واحدهای پشتیبانی تولید 7500 مترمربع
 • شرح خدمات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی نظارت برعملیات اجرایی