پروانه اشتغال به کار مهندسی
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره
گواهینامه عضویت مهندسان مشاور ایران
گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره