مدیران شرکت

  • مديرعامل و عضو هيئت مديره
  • سرپرست امور قراردادها، امور مالي ومديريت پروژه ها
متولد 1339 ليسانس مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز، سال 1365
  • رئيس هيئت مديره
  • سرپرست بخش سازه و مديريت پروژه ها
متولد 1340 ليسانس مهندسي راه و ساختمان دانشگاه شيراز، سال 1365
  • عضو هيئت مديره
  • سرپرست بخش معماري و امورا جرايي
متولد 1337 فوق ليسانس معماري و شهرسازي دانشگاه شهيدبهشتي، سال 1375
  • عضو هيئت مديره
  • سرپرست بخش تأسيسات و امور اداري
متولد 1343 ليسانس مهندسي مكانيك، گرايش سيالات دانشگاه شيراز، سال 1368